Szerződési és jótállási feltételek

Szerződési és jótállási feltételek

Az AH Turbó Szerviz  Hungary Kft (továbbiakban szolgáltató) az általa nyújtott , és tőle igénybevett szolgáltatások teljesítését az alábbi feltételekkel vállalja. A jelen dokumentumban rögzített feltételekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek kizárólag külön- mindkét fél által aláírt- írásbeli megállapodás alapján érvényesek. Eltérő feltételeket rögzítő külön írásbeli megállapodás hiányában a jelen szerződési feltételekben rögzítettektől eltérő feltételek külön elutasítás nélkül sem alkalmazhatóak.

1. Szolgáltatások igénybevétele

A) Meghibásodott turbófeltöltők javítása: az elvégzendő munka terjedelmét a szolgáltatás igénybevevőjének (továbbiakban: Ügyfél) kell meghatároznia. Szolgáltató az ügyfél kérésére segítséget nyújt a helyes döntés meghozatalához. Amennyiben az ügyfél által kért szolgáltatás terjedelme nem éri el azt a mértéket, amely a szerződés tárgyának tökéletes szakszerű működését biztosítja, Szolgáltató jogosult a munka elvégzését , illetve a megbízás elfogadását megtagadni.

B) Turbó feltöltő vásárlása: Szolgáltató rögzíti, hogy kizárólag gyári vagy azzal egyenértékű termékeket forgalmaz. A forgalmazott termék azonosítása minden esetben az Ügyfél által megadott adatok és információk alapján történik. A Szolgáltató nem vállal felelőséget  az esetleges nem egyértelmű adatok alapján azonosított és szállított termék helyességét illetően.

C) Szolgáltatás megrendelése:

 • személyes megrendelés: az Ügyfél személyesen a Szolgáltató jelen lévő képviselőjének adja le megrendelését szóban vagy írásban.
 • írásbeli megrendelés: az Ügyfélírásban, telefaxon, e-mail-ben vagy postai úton küldi meg Szolgáltatónak a megrendelést.
 • telefonon történő megrendelés: amennyiben az Ügyfél telefonon rendel árut, a felek ezt minden tekintetben az írásbeli megrendeléssel azonos hatályúnak tekintik, ha az átvett árut (személyes átvétel után vagy postai úton megküldött áru átvétele után) az Ügyfél postafordultával, de legkésőbb az átvételt következő első munkanapon nem küldi vissza a Szolgáltatónak, hiánytalan mennyiségben a megküldöttel egyező állapotban.

2. A szolgáltatás/termék átvétele

A) személyes átvétel: Javítás esetén az Ügyfél a javítás készre jelentése, új turbófeltöltő vásárlása esetén a rendelkező állásáról kapott értesítést követő 10 munkanapon belül a terméket köteles elszállítani, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult tárolási díjat felszámolni. A turbófeltöltő mennyiségi átvétele a Szolgáltató telephelyén történik. A turbófeltöltő minőségi átvétele két fázisban valósul meg. Először a termék átadás-átvételekor történik meg oly módon, hogy az Ügyfél a turbófeltöltőt szemrevételezéssel ellenőrizni köteles. Annak sérülésmentesnek kell lennie, szabadon forgó tengellyel és sérülésmentes turbina-, és sűrítő lapátokkal kell rendelkeznie, külsérelmi nyom nem lehet rajta. Szolgáltató az ellenőrzéshez szükség szerint szakmai segítséget nyújt. A minőségi átvétel második lépését a C) pont részletezi.

B) kézbesítés útján történő átvétel: Ha az Ügyfél kézbesítést kíván, az a saját felelősségére, kockázatára és költségére történik. A kézbesítés útján küldött áru mennyiségi átvétele és minőségi átvételének első fázisa (szemrevételezése) a Szolgáltató távollétében történik. A megküldött terméket megfelelőnek az Ügyfél által mennyiségileg és minőségileg (az előző pontban leírt vizsgálat szerint) elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben azt az Ügyfél kifogásaival együtt az átvételt követő munkanapon nem küldi vissza Szolgáltatónak, hiánytalan mennyiségben a megküldöttel egyező, átvételkori állapotban.

C) a minőségi átvétel második fázisa: A minőségi átvétel második fázisa azonnal a turbófeltöltő felszerelése után történik. A turbófeltöltő speciális szerkezet, cseréjét csak képzett szakember végezheti a motorgyártó és a turbófeltöltő forgalmazója által előírt szerelési, ellenőrzési és tisztítási műveletek alapján. Amennyiben a turbófeltöltő a felszerelés után tökéletesen működik – ezt a beüzemelés után kötelezően felveendő Diagnosztikai Lapon, Munkalapon vagy Számlán – külön kiemelve – fel kell tüntetni-, a turbófeltöltő minőségi átvételét (hibátlan minősítéssel) megtörténtnek kell tekinteni. Ez egyben természetesen azt is jelenti, hogy a Szolgáltató által eladott turbófeltöltő az átadás-átvételkor hibátlan volt.

Amennyiben  a mennyiségi vagy minőségi átvétel bármelyik fázisában hiba észlelhető az Ügyfél a turbófeltöltőt azonnal vissza kell szállítsa/küldje a Szolgáltató telephelyére és a jótállási igényét  a hatályos előírásoknak megfelelően be kell jelenteni. A jótállási igény elbírálásának alap feltétele – többek között – a beszerelésről szóló, szakműhely által kiállított, hivatalos számla. A mennyiségi, és/vagy a minőségi átvétel elmulasztásából – beleértve a szükséges dokumentációk kiállításának elmulasztását is – eredő kár az Ügyfelet terheli.

A szolgáltató a javításra átvett terméket a készre jelentéstől számított 20 napig őrizze meg. Ezt követően – az Ügyfél írásbeli értesítést és a 10 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a korábban javításra átadott – szakszerűhasználatra alkalmatlan, tönkrement – termék tulajdonjogával felhagyott, ezért a Szolgáltatónak jogában áll azt saját hasznára értékesíteni. Új turbófeltöltő vásárlása esetén a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában – a rendelkezésre állásáról küldött értesítés átvételét követő 10 napig köteles a terméket az Ügyfél rendelkezésére tartani, ezt követően jogosult azt harmadik személynek értékesíteni.

A Szolgáltató a termék ára tekintetében az ajánlati kötöttség fent jelölt időtartamig terheli.
Fenti két esetben az Ügyfél kártérítésre nem tarthat igényt.

3. Tulajdonjog fenntartása

A szolgáltató a termék tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a fizetéssel – bármely okból, beleértve a fizetésképtelenséget is – 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a termék visszavételére.  Az Ügyfél feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azon ingatlanára, székhelyére, telephelyére, fióktelepére, egyéb működési helyére, ahol a ki nem fizetett terméket tartja, belépjen és minden a Szolgáltatótól kapott és még ki nem fizetett terméket onnan elszállítson. Amennyiben a Szolgáltatón által átadott termék nem lelhető fel, Szolgáltató jogosult annak megfelelő értékű zálogtárgy elvitelére. Az elszállított termék(ek)ről a Szolgáltató elismervényt állít ki az Ügyfélnek.

4. A Szolgáltató felelősségének kizárása

A Szolgáltató felelősége kizárt, ha a késedelem olyan körülményeken alapszik, amelyekre a Szolgáltatónak nincs ráhatása, illetve amelyek a Szolgáltatónak nem felróhatóak. Ilyen körülmények tekintendő különösen, de nem kizárólagosan a vis-major a Szolgáltatónál vagy alvállalkozóinál, illetve beszállítónál előre nem látható üzemzavar. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan esetben, amikor az általa nyújtott szolgáltatás/termék meghibásodását, vagy nem megfelelő működését a szakszerűtlen szerelés, üzemeltetés, a Beépítési és Üzemeltetési előírások megszegése vagy a gépjármű egyéb hibája okozza.  Az Ügyfél által megrendelt áru vagy szolgáltatás Szolgáltató által történt teljesítése nem jelenti azt, hogy az áru meg fog felelni az Ügyfél által elvárt minden célnak. A Szolgáltató kizárólag a szolgáltatott termék kifogástalan műszaki (gyártási, szerelési és anyaghibától mentes) állapotát és annak tulajdonjogát garantálja.

5. A szolgáltatás/termék ellenértéke

Szolgáltató jogosult a teljesített szolgáltatás/ termék(ek) ellenértékére, amelyet az Ügyfél köteles számla ellenében megfizetni. A fizetés történhet (A) készpénzben (B) postai úton utánvéttel (C) egyedi megállapodás alapján banki átutalással. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a teljesítésig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.

6. Jótállás

A Szolgáltató a 249/2004 (VIII:27) korm rendelet alapján alábbi korlátozott és feltételes jótállást vállal az általa nyújtott szolgáltatásokra/ termékekre az e pontban szabályozottak szerint. A jótállási idő a turbófeltöltőnek az Ügyfél részére történő átadás időpontjával kezdődik.

A jótállás tartalma javított turbófeltöltő esetén:

 • tehergépkocsiknál 6hónap vagy 10.000 km,
 • személygépkocsiknál 6 hónap vagy 6.000km, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

A jótállás tartama új turbófeltöltő esetén:

 • tehergépkocsiknál 12 hónap vagy 20.000 km,
 • személygépkocsiknál 12 hónap vagy 10.000 km, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Felújítás esetében az eredeti termékből visszaépített alkatrészekért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

A Szolgáltatónál vásárolt, de nem a Szolgáltató által beépített turbófeltöltő részegységekre a Szolgáltató semmilyen jótállást nem vállal.

A jótállás kizárólag a gyártási állapotnak megfelelő kialakítású és beállítású, a gyártóéval megegyező programozású járműre érvényes. Jótállás kizárólag olyan turbófeltöltőkre vonatkozik, amelyek a gyári beépített helyére kerülnek beépítésre. A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha a gépjármű, amibe a turbófeltöltőt be kívánják építeni eredetileg nem volt turbóval szerelt (utólagos beépítés). A jótállás elbírálásának feltétele, minimálisan a „Beépítési előírások”-ban előírt munkálatok megfelelő eredménnyel való elvégzése. Amennyiben a motor gyártója ezen túlmenően, egyéb munkálatokat is előír, azt is kötelező elvégezni. A jótállási megállapodás a Szolgáltató és a végfelhasználó Ügyfél (végfelhasználó Ügyfél, aki nem viszont eladó) között áll fenn vagy is a jelen pontban részletezett jótállás csak az eredeti értékesítés felhasználójáig érvényes. Ha a járművet, amire a turbófeltöltő fel van szerelve, utólagosan eladják, a jótállási kötelezettség jogosultsága nem száll át az új tulajdonosra. A jótállás kiterjesztését a vevőre az eladó félnek (Ügyfél) kérnie kell a Szolgáltatótól, aki megfontolja, hogy átruházza-e a jótállási feltételeket az új tulajdonosra vagy sem.

A jótállási igény csak a Beépítési előírásoknak megfelelően szerelt üzembe helyezett termékekre érvényesíthető. A jótállási igény azon a napon tekintendő bejelentettnek, amikor az Ügyfél valamennyi, az igény elbírálásához szükséges, jelen iratban felsorolt dokumentumot is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. Abban az esetben ha a jótállás tartamán belül a termék meghibásodna, a terméket megbontatlan  állapotban a Szolgáltató telephelyére kell szállítani és a következő dokumentumokat mellékelni:

 • a vételről szóló számla
 • a szakműhelyben történt beszerelésről szóló részletes számla, melynek egyértelműen és részletesen tartalmaznia kell az elvégzett munkálatokat. pl.: a gyári, eredeti olaj- és légszűrő típusát a lecserélt olaj minőségét az elvégzett munkák részletes felsorolását a csere után elvégzett, végellenőrzést bizonyító diagnosztikai lapot a felszereléskor a turbó működésére vonatkozó megjegyzést, valamint a jármű kilométeróra állását. A jelen jótállás vonatkozásában szakműhelynek tekinthető a márkaszervizen kívül aki (amely) rendelkezik, megfelelően képzett szakemberrel, érvényes KPM ellenőrzési naplóval, érvényes Autódata CD-vel vagy könyvvel, valamint az adott típusú motorra vonatkozóan a diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni és dokumentálni képes műszerrel.

Fentek hiányában a jótállási igény nem érvényesíthető.

A meghibásodás okának megállapítása:

Tekintettel arra, hogy a turbófeltöltő meghibásodási okának megállapítása igen  specifikus szakmai tudást és gyakorlatot igényel a vitás helyzetek elkerülése érdekében a Szolgáltató és az Ügyfél kötelezően megállapodnak abban, hogy:

 • a turbófeltöltő meghibásodása esetén bizonyító szakmai alapnak elfogadják a különböző turbófeltöltő gyárak által megjelentetett ismertetőkben közölt Meghibásodások Műszaki Okai témában közölteket, vagy más, kifejezetten turbófeltöltő javítással és forgalmazással foglalkozó cég, végső esetben pedig az adott turbófeltöltő gyár magyarországi hivatalos képviseletének szakmai véleményét.
 • más általános pl.: Igazságügyi gépjármű, közlekedés, műszaki szakértő véleményét nem fogadják el, kivéve, ha szakértői igazolványában a „turbófeltöltő” kifejezetten meg van jelölve.
 • a meghibásodott turbófeltöltő szakmai, műszaki vizsgálata a Szolgáltató telephelyén történik. A visszaszállítás során az Ügyfél kötelezettsége a vizsgálat idejére a jegyzőkönyv hitelesítése céljából, személyes képviseletet biztosítani. Ha ezzel nem él, akkor valósnak ismeri el a nélküle felvett jegyzőkönyvben rögzített tényeket, s azt utólag nem vitatja.
 • amennyiben az Ügyfél ragaszkodik a turbófeltöltő gyár véleményéhez is a Szolgáltató – az Ügyfél költségére, melyet előlegezni köteles – kiküldi a meghibásodott terméket a turbófeltöltő gyárhoz véleményezésre, melynek véleményét kötelezően és véglegesen elfogadják.

Abban az esetbe, ha a jótállás tartama alatt a szakmai kivitelezés hibája (gyártási összeszerelési hiba) vagy anyaghiba miatt a termék meghibásodna a Szolgáltató – helyettesítő terméket ad, vagy saját költségére megjavítja a hibás terméket.

A felelősség korlátai

A jót állás nem vonatkozik a hibás üzemeltetés okozta sérülésekre és károkra.

A Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget bármely közvetlen, közvetett vagy okozott kárért, vagy következményes haszon, üzlet, szerződés vagy megtakarítás miatti veszteségért, amely bármilyen módon az adásvételből vagy a Szolgáltató által szállított termék használata következtében keletkezett. Továbbá nem felelős bizonyos alkatrészek értékének csökkenéséért, ami a szolgáltatott termék használatából következett be.

A Szolgáltató felelősségének mértéke nem haladhatja meg annak a szolgáltatott terméknek vagy részének az egységárát, amelyre a követelés vonatkozik.  Nem érvényesíthető a jótállás igény:

 • ha a terméket/alkatrészt nem a tulajdonos Ügyfél hozta vissza,
 • ha a motor gyártójának karbantartásra vonatkozó utasításait nem tartották be, vagy nem az utasításoknak megfelelően üzemeltették. (pl.: nem eredeti, – a motor gyártójától származó – olajszűrő, levegőszűrő használata, sérült szívócső, szennyezett légszűrő, kevés vagy túl sok olaj, eltömődött olajcső, szennyezett olajrendszer, hibás üzemanyag adagoló rendszer stb.),
 • ha nem a beépítési utasításoknak megfelelően helyezték üzembe,
 • ha a motorkonstrukciót és a programozást bármilyen célból megváltoztatták, még akkor is, ha az állapotot időközben visszaállították,
 • ha a turbófeltöltő meghibásodása a vezérlő elektronika hibája miatt következett be,
 • ha a turbófeltöltő beszerelését nem szakszerűen vagy nem szakműhely (szakszerviz) végezte,
 • ha a hiba természetes elhasználódás következménye,
 • ha a meghibásodás egyéb – nem a turbófeltöltő alkatrészeinek anyaghibája – a turbófeltöltőtől függetlenül bekövetkező hiba okozza,
 • ha a turbófeltöltőt megbontották,
 • ha a karbantartást nem megfelelő eredménnyel végezték,
 • ha a járművet hibás kilométerórával használták,
 • ha a turbófeltöltő külső okok miatt megsérült,
 • ha nem az előírt üzemanyagot, kenőanyagot használták,
 • ha nem megfelelően tárolták a beszerelés előtt,
 • ha a meghibásodás után tovább használták,
 • ha a turbófeltöltőt bontott motorra szerelték fel
 • ha a járművet túlterhelték, vagy nem rendeltetésszerűen használták,
 • ha a turbófeltöltőt közúton (mentés) cserélték,
 • ha a járművel versenyeztek,

7. Jogviták eldöntése

A Szolgáltató és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy az egymás közötti vitájukat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a felek tárgyalása nem vezet eredményre, a jogvita rendezésének helyét illetően, kötelezően elfogadják a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.